support@danesh-ju.com

منو

چکیده کارنمای معلمی به صورت کامل و دقیق و آماده تحویل بهترین نمونه

دانلود بهترین نمونه ها | کانون تخصصی دانشجو

چکیده کارنمای معلمی به صورت کامل و دقیق و آماده تحویل بهترین نمونه

   دسته بندی : پروژه ترم هفت, کارنمای معلمی|   تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۲۸ شهریور, ۱۳۹۷


چکیده کارنمای معلمی به صورت کامل و دقیق و آماده تحویل بهترین نمونه موجود رد اینترنت در ۲۸ صفحه

این چکیده کارنمای معلمی به صورت کامل و دقیق توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تنظیم شده است و کانون تخصصی دانشجو با جمع آوری و گرد آوری و بازنگری در آنها این پروژه ها را در اختیار دانشجو معلمان قرار می دهد. دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با استفاده از چکیده کارنمای معلمی می توانند به ارائه پروژه پایانی خود در راستای کسب نمره پایانی و فارغ التحصیل شدن بپردازند.

در راستای چکیده کارنمای معلمی دانشجویان عزیز دانشگاه فرهنگیان و حتی معلمان عزیز برای دستیابی و دانلود چکیده کارنمای معلمی می توانند به سایت ما مراجعه نموده و از کلیه فایل هایی که در زمینه چکیده کارنمای معلمی در سایت ما موجود است استفاده های لازم را ببرند.این پروژه های کارنمای معلمی بسیار کامل و با دقت زیاد جمع آوری شده اند.

بخشی از چکیده کارنمای معلمی عبارت است از :

انتظارات اولیه:

وقتی برای اولین بار به عنوان دانشـجو بـه دانشـگاه فرهنگیـان پـردیس نسـیبه قـدم گذاشـتم خـود را صرفا دانشجو می پنداشتم وفـردی تصـور مـی کـردم کـه پـا بـه عرصـه ی جوینـدگی دانـش گذاشـته است تا توشه ایی برای پایان تحصیلات خـود زمـانی کـه عهـده دار شـغل معلمـی میشـود فـراهم آورد. اما همان روز از جانب مسئولین دانشگاه به بنـده وسـایر هـم قطـارانم لقـب دانشـجو معلـم نسـبت داده شد. این عنوان این مفهوم را درذهـن مـن برجـا گذاشـت کـه مـن دانشـجوی صـرف نیسـتم و خطـاب شدن با این لقب یعنی دانشجو بودن وکسب دانـش مـن بـا معلمـی مـن عجـین اسـت وایـن دو از ایـن لحظه دو روی سکه ی من حرفه ای است. تلنگری بود تـا بـدانم بایـد از ایـن لحظـه بـه بعـد خـود را در هیات معلم ومعلمی دیده وکـو شـش کـنم ،خـود را هرچـه بیشـتر بـه آن نزدیـک کـنم ورنـگ وبـوی حقیقی آن رابگیرم.

واینچنــین بــه اولین وجــه تمــایز خــودم بــا دانشــجویان ســایر دانشــگاه هــا پــی بــردم. ودانســتم دانشــگاهی کــه در آن قــدم گذاشــتم هــم صــرفا بــه تعلــیم وآمــوزش نمــی پــردازد واز اهــدافی والاو رسالتی بزرگ برای تربیـت معلمـانی شایسـته برخـوردار اسـت کـه مسـلما در پـی آن تربیـت جامعـه سازانی شایسته مطرح می گردد . وبـه تبـع آن از قـوانین ودسـتور العمـل هـای خاصـی هـم برخـوردار بود که بعضی از آنها برای من جالب نمود .

من وسایر دانشـجویان بـه عنـوان اولـین ورودی هـای دانشـگاه فرهنگیـان محسـوب مـی شـدیم وبـه دنبال آن مواجه بودیم با بسیاری از مشـکلات کـه ناشـی از نوپـایی دانشـگاهی بـود کـه تحصـیل در آن را انتخاب کرده بودیم بنابراین باید تمام نقاط قـوت وضـعفش را مـی پـذیرفتیم وهمـه ی ظرفیـت هـای وجودی خودمان را بکار می بـردیم تـا همزمـان هـم خـود رشـد کنـیم هـم سـبب ایسـتادگی و رشـد دانشگاهی می شـدیم کـه بـا وجـود سـابقه ی زیـادی کـه در عرصـه تعلـیم وتربیـت ایـن مـرز وبـوم درسال های گذشته داشته اما به لحاظ عنوان دانشـگاه کـه همزمـان بـا ورود مـا بـدان نسـبت داده شـد هنوز جوان است.

طبیعتا تمام دانشجویان فرهنگیان در تـرم هـا ی اولیـه انتظـارت فضـایی کـاملا دانشـگاهی را داشـتند وتوقع داشتند که به سبب عنوان دانشجویی که بدان خوانده مـی شـدند بـا آنهـا رفتـار گـردد مـن نیـز این انتظارات را از فضایی کـه در آن قـرار گرفتـه بـودم داشـتم بـرای مثـال توقـع داشـتم بـه عنـوان

دانشجو بتوانم آزادانه به انتخاب واحد وگـزینش اسـاتید بپـردازم امـا بـا شـیوه ای مخـالف آن، درچنـد ترم اول دانشگاه مواجه شدم بـه طـوری کـه آمـوزش دانشـگاه انتخـاب واحـد را انجـام داده وشـیوه ی کلاسی را برای گذرانـدن دروس برگزیـده بودنـد وتبـع آن دانشـجو در انتخـاب دروس واسـاتید منفعـل می نمود.اما یکـی از نقـاط مثبـت دانشـگاه کـه بـه شخصـه بـرای مـن خوشـایند بـود پوشـش متحـد الشـکل چادربرای همه ی دانشجویان فرهنگیان بود من از اینکـه درفضـایی بـه تحصـیل مشـغولم کـه کـه همـه مانند من حجاب برتر را بـرای خـود انتخـاب کـرده بودنـد حـس خـوبی داشـتم فضـایی کـه شـاید در جامعه ی امروز ما وبا این حجم از تهاجم فرهنگی کمتر می توان انتظار داشت .

یکی از قوانین دیگری که با آن مواجـه شـدیم ایـن بـود کـه بـا وجـود زنـدگی در شهرواسـتان تهـران باید در خوابگاه زندگی می کردیم توجیه مسئولان دانشگاه هـم ایـن بـود کـه تعلـیم وتربیـت مـا صـرفا به آموزش در کلاس های درس محـدود نمـی شـود وبـرای رشـد همـه جانبـه ی شخصـیت مـا بایـد در طول شبانه روز در اختیار دانشگاه مـی بـودیم وتحـت نظـارت مسـتقیم وغیرمسـتقیم مسـئولین قـرار می گرفتیم والبته از حق نگذریم ایـن موضـوع بـرای مـا توفیـق اجبـاری شـد وکولـه بـاری از تجـارب وخاطرات ارزشمند را برای ما بـه ارمغـان آورد هرچنـد کـه ایـن قـانون فقـط بـرای ورودی هـای ۹۱ آن هم برای ترم های اول اجرایی شد.اما درکل جدا از تمام این مسائل که بیشـتر شـامل مقـرارات وچـارچوب هـای دانشـگاه فرهنگیـان بـود وبیشتر بعد دانشجویی مرا در برمیگرفت.

اکنون که درگذشته ی خود ودیدگاه هـایم در مـورد معلـم ومعلمـی قبـل از حضـور در فضـای دانشـگاه به کنکاش می پردازم به وسعت وترقی نگاهم به این شغل پـی مـی بـرم. درسـت اسـت کـه مـن قبـل از حضورم در دانشـگاه ۱۲ سـال از عمـر خـود را در سیسـتم آمـوزش وپـرورش بـه عنـوان دانـش آمـوز گذراندم و ساعت های زیادی از کـودکی و نوجـوانی خـودم را بـا ایـن قشـر از جامعـه سـپری کـردم و خود به نوعی محصول عملکـرد آنهـا هسـتم ولـی بـه جـرات مـی تـوانم بگـویم کـه آنچـه تـا قبـل از دانشگاه از معلمی می دانستم ومـی پنداشـتم قطـره ای نـاچیزی در برابـر اقیانوسـی از دانسـتنی هـای شغل معلمی بود وهست. شاید مـن هـم تـا قبـل از حضـور در بطـن تعلـیم وتربیـت معلمـی را شـغلی آسان و بی دغدغه می دانستم اما آنچه با آن مواجـه شـدم بسـیار وسـیع تـر وپیچیـده تـر از تصـوراتم بود انقدر که میتوانم با اطمینان بگـویم کـه تعریـف معلـم وکـارش در کـلام نمـی گنجـد وزبـان قاصـر است از گفتن عظمت و اهمیت معلم ومعلمی کردن.

و زمان رویا رویی با مسائلی فراتر از حـدود انتظـاراتم هرچـه بیشـتر بـه سـنگینی و اهمیـت وظیفـه ای که به عهده گرفته بودم پی می بردم.

البته هرچه بیشتر در مورد فن معلمی می آموختم راحـت تـر بـه تحلیـل و توجیـه نقـاط ضـعف وقـوتی که ۱۲ سال تحصیلی درمعلمان خود مشـاهده کـرده بـودم مـی پـرداختم و حـال کـه بـه لطـف دانـش هایی که فرا گرفته ام وتجاربی کـه کسـب کـرده ام مـی تـوانم هـر چـه بهتـر وبیشـتر موانـع وجـودی خودم را رفع کنم و خود را به رعایت چارچوب هایی متعهـد کـنم کـه زمـانی در هیـات دانـش آمـوز یـا دانشجو از معلمین و اساتیدم انتظار داشتم که رعایت کنند.

وخوشحالم که امروز در جایی ایستادم کـه بـا گذشـته ام تفـاوت دارد بیشـتر میـدانم ومطمـئن هسـتم از این به بعد زندگیم پر است از یادگیری وآموختن علم وتجربه.یکی از شگفتی های که حتی تصـورش هـم نمـی کـردم پویـایی فـوق العـاده ی فضـای تعلـیم وتربیـت است اینکه معلـم هـم پـا بـه پـای دانـش آمـوزان مـی آمـوزد و ارتقـا مـی یابـد وماننـد رودی اسـت خروشان کـه پیوسـته در حـال حرکـت اسـت ودر مسـیر حرکـت خـود توسـط چشـمه هـای کوچـک وبزرگی تغذیه می شود وبرحجم دانسته هایش افزوده می گردد.

برای دانلود چکیده کارنمای معلمی از این قسمت دکمه خرید و سپس پرداخت را بزنید.

3,000 تومان – خرید و دانلود

لیست فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید.
نام فایلاندازه فایل
karnama (1) - 1.doc125.19 KB


تهیه کننده :


امتیاز کلی
5 / 4.5

خیلی خوب!

کاملترین و جدیدترین فایل موجود در اینترنت