support@danesh-ju.com

منو

یک نمونه کارنمای معلمی به صورت کامل و دقیق و آماده تحویل بهترین نمونه

دانلود بهترین نمونه ها | کانون تخصصی دانشجو

یک نمونه کارنمای معلمی به صورت کامل و دقیق و آماده تحویل بهترین نمونه

   دسته بندی : پروژه ترم هفت, کارنمای معلمی|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۲۷ شهریور, ۱۳۹۷


یک نمونه کارنمای معلمی به صورت کامل و دقیق و آماده تحویل بهترین نمونه موجود رد اینترنت در ۳۶ صفحه

این یک نمونه کارنمای معلمی به صورت کامل و دقیق توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تنظیم شده است و کانون تخصصی دانشجو با جمع آوری و گرد آوری و بازنگری در آنها این پروژه ها را در اختیار دانشجو معلمان قرار می دهد. دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با استفاده از یک نمونه کارنمای معلمی می توانند به ارائه پروژه پایانی خود در راستای کسب نمره پایانی و فارغ التحصیل شدن بپردازند.

در راستای یک نمونه کارنمای معلمی دانشجویان عزیز دانشگاه فرهنگیان و حتی معلمان عزیز برای دستیابی و دانلود یک نمونه کارنمای معلمی می توانند به سایت ما مراجعه نموده و از کلیه فایل هایی که در زمینه یک نمونه کارنمای معلمی در سایت ما موجود است استفاده های لازم را ببرند.این پروژه های کارنمای معلمی بسیار کامل و با دقت زیاد جمع آوری شده اند.

بخشی از یک نمونه کارنمای معلمی عبارت است از :

مقدمه:

کارنمای معلمی به نظر من عرصـه ای اسـت بـرای بیـان آنچـه کالبـد معلمـی دانشـجومعلمان راسـاخته است می باشد مرور خاطرات و هرآنچـه کـه در دانشـگاه فرهنگیـان و خـارج از آن سـبب شـکل گیـری شخصیت معلمی ومن حر فه ای ماشـد وتمـام یـادگیری هایمـان واهـدافی کـه از اول مـد نظـر داشـتیم را به ما یاد آوری کرد.

 

سبب شد بار دیگر آرمان ها اصول وتعهداتی که بـه سـبب انتخـاب شـغل شـریف معلمـی بـدان متعهـد شده ایم پیش رویمان قرار بگیرد و زمینه را بـرای واکـاوی هـای تجـاربی کـه بـرای بدسـت آوردنشـان بهترین سال های عمر خود را هزینـه کـردیم فـراهم کـرد. نگـاه بـه گذشـته وترسـیم آینـده ی کـاری سنگ بنای اصلی این واحد درسی محسوب می شـود . بـه نـوعی مـی تـوان گفـت کارنمـای معلمـی یـا پروژه سیر تکاملی دانشجومعلمان از دانشجویی تا رسیدن به معلمی را نشان می دهد.اما به نظر من ریشه ی انتخاب معلمی ما درکـودکی ونوجـوانی مـانیز بایـد جسـتجو شـود روزهـایی کـه هدیه ی درس خوانـدم تختـه کوچـک وسـفیدی از جانـب مـادرم بـود وشـروع معلـم بـازی هـایی بـا عروسک هایم و دوستانم وچقدر الان که بـه آن روزهـای بچـه گـی خـود فکـر میکـنم عشـقی را در دل بازی های آن روزهای خودم پیدا می کـنم کـه شـاید مهـم تـرین قـو ه ی محـرک مـن بـرای ورود وپـا گذاشتن به عرصه ی تعلیم وتربیت است. واما حاصل تمام تجارب کودکی ونوجوانی مـن نـوع نگـاهم را بـه شـغل معلمـی شـکل داد وسـبب شـد آن را به عنوان پیشه ام برگزینم از طرفی وقتـی بـه چگـونگی و علـل انتخـابم فکـر میکـنم بـی گمـان نگاه احترام آمیز خانواده ام به خصوص پدر ومـادر عزیـزم را بـه ایـن شـغل شـرافتمند بـی تـاثیر نمـی یابم.وامروز ازصمیم قلب از خدا ونـد منـان سـپاس گـذارم کـه مـن را نیـز هماننـد پیـامبران وبنـدگان برگزیده ی خـود توفیـق معلمـی وتعلـیم بشـر عطـا فرمـود چـرا کـه اگـر خواسـت و اراده ی خداونـد عزوجل نبود بی گمان من هم توفیق قدم گذاشـتن در ایـن عرصـه را نمـی یـافتم. آنچـه پـیش روسـت حاصل تجـاربی اسـت کـه در دانشـگاه فرهنگیـان بـه عنـوان دانشـجو معلـم ودر مدرسـه بـه عنـوان کارورز کسب کرده ام امید است که توانسته باشـم آن طـور کـه شایسـته اسـت حـق مطلـب را ادا کـنم وبه تعهدات واصول وباورهای خـود کـه درایـن نوشـته ذکـر کـردم آن طـور کـه شایسـته اسـت عمـل کنم.

انتظارات اولیه:

وقتی برای اولین بار به عنوان دانشـجو بـه دانشـگاه فرهنگیـان پـردیس نسـیبه قـدم گذاشـتم خـود را صرفا دانشجو می پنداشتم وفـردی تصـور مـی کـردم کـه پـا بـه عرصـه ی جوینـدگی دانـش گذاشـته است تا توشه ایی برای پایان تحصیلات خـود زمـانی کـه عهـده دار شـغل معلمـی میشـود فـراهم آورد. اما همان روز از جانب مسئولین دانشگاه به بنـده وسـایر هـم قطـارانم لقـب دانشـجو معلـم نسـبت داده شد. این عنوان این مفهوم را درذهـن مـن برجـا گذاشـت کـه مـن دانشـجوی صـرف نیسـتم و خطـاب شدن با این لقب یعنی دانشجو بودن وکسب دانـش مـن بـا معلمـی مـن عجـین اسـت وایـن دو از ایـن لحظه دو روی سکه ی من حرفه ای است. تلنگری بود تـا بـدانم بایـد از ایـن لحظـه بـه بعـد خـود را در هیات معلم ومعلمی دیده وکـو شـش کـنم ،خـود را هرچـه بیشـتر بـه آن نزدیـک کـنم ورنـگ وبـوی حقیقی آن رابگیرم.

برای دانلود یک نمونه کارنمای معلمی از این قسمت دکمه خرید و سپس پرداخت را بزنید.

3,000 تومان – خرید و دانلود

لیست فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید.
نام فایلاندازه فایل
karnama (16).doc90.50 KB


تهیه کننده :


امتیاز کلی
5 / 4.5

خیلی خوب!

کاملترین و جدیدترین فایل موجود در اینترنتپست های مشابه


۲۶ خرداد, ۱۳۹۸

پروژه مهر مدارس سال ۹۸

ادامه مطلب
۲۸ شهریور, ۱۳۹۷