support@danesh-ju.com

منو

دانلود کارنمای معلمی دانشجو معلمان به صورت کامل و دقیق و آماده تحویل

دانلود بهترین نمونه ها | کانون تخصصی دانشجو

دانلود کارنمای معلمی دانشجو معلمان به صورت کامل و دقیق و آماده تحویل

   دسته بندی : پروژه ترم هفت, کارنمای معلمی|   تاریخ انتشار : سه شنبه, ۲۷ شهریور, ۱۳۹۷


دانلود کارنمای معلمی دانشجو معلمان به صورت کامل و دقیق و آماده تحویل بهترین نمونه موجود در اینترنت در ۲۵ صفحه

این دانلود کارنمای معلمی دانشجو معلمان به صورت کامل و دقیق توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تنظیم شده است و کانون تخصصی دانشجو با جمع آوری و گرد آوری و بازنگری در آنها این پروژه ها را در اختیار دانشجو معلمان قرار می دهد. دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با استفاده از دانلود کارنمای معلمی دانشجو معلمان می توانند به ارائه پروژه پایانی خود در راستای کسب نمره پایانی و فارغ التحصیل شدن بپردازند.

در راستای دانلود کارنمای معلمی دانشجو معلمان دانشجویان عزیز دانشگاه فرهنگیان و حتی معلمان عزیز برای دستیابی و دانلود دانلود کارنمای معلمی دانشجو معلمان می توانند به سایت ما مراجعه نموده و از کلیه فایل هایی که در زمینه دانلود کارنمای معلمی دانشجو معلمان در سایت ما موجود است استفاده های لازم را ببرند.این پروژه های کارنمای معلمی بسیار کامل و با دقت زیاد جمع آوری شده اند.

بخشی از دانلود کارنمای معلمی دانشجو معلمان عبارت است از :

کارورزی

در این کارورزی نگاه کلی ما به مدرسه وایجاد آمادگی های عمومی در خود برای حضور در مدرسه جزئی تر وتخصصی تر شد وتمرکز ما بیشتر به کلاس درس معطوف شد طبق تشخیص استاد ومدیر مدرسه هر دونفر کارورز در یک کلاس حضور داشتند وطی این حضور علاوه برمشاهده ی دقیق رفتار واعمال معلم ودانش آموزان که درواقع ارمغانی از کارورزی ترم قبل بود باید از حضور منفعلانه ی ترم پیشمان فاصله میگرفتیم وبا توجه به مشکلات یادگیری و رفتاریی که در دانش آموزان مشاهده می کردیم فعالیت هایی با چارچوب مشخص واز پیش تعیین شده را طراحی وهمانند یک معلم اجرا میکردیم.این در واقع اولین تجربه های تدریس ما برسر کلاس درس بود مسلما هیجانات خاصی هم به دنبال داشت که سبب می شود همیشه در ذهن من باقی بماند وبه طور کلی فراموش نشدنی است .کارورزی ۲ سبب شد که برخلاف ترم پیش فقط نظارگر معلمی نباشم وخود آن را در مقام یک معلم تجربه واحساس ودرک کنم. به جای قضاوت ومحک کم وکاستی های معلمان دیگر عرصه ایی بود تا خودم را ارزیابی کرده ونقاط ضعف وقوتم را شناسایی ودرصدد اصلاح خود برآیم. آنچه من در کاروزی انجام دادم بدین شرح است که با حضوردر کلاس درس به وجود مشکلاتی پی بردم مشکلاتی که برخی جنبه ی تربیتی وبرخی جنبه ی آموزشی داشتند. وبرنامه ی کارورزی در واقع توفیقی اجباری برای من بود تا برای حل مشکلاتی که در کلاس با آنها برخورد کردم به تحقیق وتفحص دست بزنم ودر نهایت به راه هایی برای رفع آنهارسیدم که مسلما تجربه ی بسیار خوبی برای آینده ی کاری که پیش رودارم می باشد.

علاوه براین وقتی بدنبال راه حل برای مشکلات بودم به این نکته ی مهم پی بردم که هر مشکل آموزشی یا تربیتی که هر معلمی در طول سال تحصیلی بدان برخورد می کند دارای راه حل های منطقی وعلمی است ویک معلم خوب وکاردان باید مرتبا در حال مطالعه وتحقیق باشد تا بتواند از عهده ی وظیفه ی خود که همان تعلیم وتربیت آینده سازان کشورش است به خوبی بر بیاید. سلاح معلم در برابر مشکلات دانش آموزانش داشتن آگاهی ودانش است. کار دیگر من در این ترم طراحی واجرای فعالیت هایی با چارچوب مشخص بود در واقع طراحی فعالیت تلفیق و در هم آمیختن مباحث نظری با عمل واجرای عملی بود.

  • کارورزی

کارورزی ۳ فرصتی طلایی برای حضور در کلاس درس واقعی وتعامل هر چه بیشتر با دانش آموزان بود در

کارورزی توانستم تجارب ارزشمندی در مورد حرفه ی معلمی کسب کنم و پیش زمینه ی پربار تری از شغل معلمی بدست بیاورم به نظر من این ترم کارورزی تکمیل کننده ی فرایند معلم شدن ما ودر راستای کارورزی ۲ ترم گذشته بود ودر این کارورزی این فرصت را داشتم تا به عنوان یک معلم حرفه ای ونه به صورت اجرای خرده تدریس ها ی چارچوب بندی شده ترم پیش بلکه به صورت تدریس در قالب طرح درسی منسجم ونو به همراه اداره ی یک زنگ کامل کلاس درس باتمام سختی هایش بپردازم وهر چه بیشتر خودم را در ورطه ی آزمایش قرار دهم وبسنجم. وبه کنش پژوهی پرداختم وتجارب ارزشمندی نیز ازاین طریق کسب کردم.

  • کارورزی ۴ یا آخر:

کارورزی ۴ کـه درواقـع آخـرین کـارورزی دانشـجومعلمان دانشـگاه فرهنگیـان محسـوب مـی شـودو تکمیل کننده ی معلمی دانشجو معلمـان بـه حسـاب مـی آیـد بـا فراینـد درس پژوهـی عجـین اسـت. اگر بخواهیم تعریفی عملیاتی در مورد درس پژوهی ارائه دهیم باید گفت: گروهی از معلمان موضـوعی خـاص از برنامـه ی درسـی را برمـی گزیننـد ، آن را بـه عنـوان واحـد کـار طراحی ، اجـرا و ارزشـیابی مـی کننـد و از محصـول آن در تـدریس بهتـر اسـتفاده مـی برنـد. یکـی از اعضاء برنامه را اجرا و دیگران در جهت نیل به الگویی مشترک آن را نقد و اصلاح می کنند.

همین طور که از تعریف فـوق برمـی آیـد کـارورزی تـرم آخـر مبتنـی بـردرس پژوهـی ودر واقـع کـار گروهی بود وهمین ویژگی سبب شد که تجربه هـای جدیـد ونـویی بـرای مـن بـه همـراه داشـته باشـد قــرار گــرفتن در گــروه درس پژوهــی عــلاوه براینکــه ســبب شــد چیــز هــای بســیاری از افــراد گــروه بیاموزم وبه یک مسـئله از نگـاه افـراد دیگـر هـم نگـاه کـنم سـبب شـد تـا خـود را درمعـرض انتقـاد دیگران قـرار داده واز نگـاه دیگـران خـود حرفـه ایـم را بـه نظـاره بنشـینم و کمـک کردتـا بـه درک روشن تر و واقع بینانه تری نسبت به چگونه معلمـی کـردن خـود دسـت یـابم.ودر رفـع هرچـه بیشـتر نقاط ضعف خود بکوشم وتلاش کنم تـا نقـاط قـوتم را تقویـت کـنم. وعرصـه ای بـود تـا هرچـه بیشـتر من حرفه ای خود را باز شناسم وبه آرمان های ذهنی خود نزدیک گردانم.

برای دانلود دانلود کارنمای معلمی دانشجو معلمان از این قسمت دکمه خرید و سپس پرداخت را بزنید.

3,000 تومان – خرید و دانلود

لیست فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید.
نام فایلاندازه فایل
karnama (2) - 1.doc623.16 KB


تهیه کننده :


امتیاز کلی
5 / 4.5

خیلی خوب!

کاملترین و جدیدترین فایل موجود در اینترنت