support@danesh-ju.com

منو

اقدام پژوهی هنرآموز چگونه توانستم مشکلات اخلاقی رفتاری زهرا دانش آموز سال دوم کودکیاری را بر طرف کنم؟

دانلود بهترین نمونه ها | کانون تخصصی دانشجو

اقدام پژوهی هنرآموز چگونه توانستم مشکلات اخلاقی رفتاری زهرا دانش آموز سال دوم کودکیاری را بر طرف کنم؟

   دسته بندی : اقدام پژوهی|   تاریخ انتشار : شنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۵


دانلود اقدام پژوهی هنرآموز چگونه توانستم مشکلات اخلاقی رفتاری زهرا دانش آموز سال دوم کودکیاری را بر طرف کنم؟ با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۲۵ صفحه

فایل دانلود اقدام پژوهی هنر آموز هنرستان حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

اقدام پژوهی چیست؟

اقدام پژوهی را به هر فعالیتی می گویند که بتواند منجر به تبدیل وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تر شود. اقدام، محور اصلی در این نوع مقاله ها است.
 
قبل از دانلود می توانیم با هم بخشی از این اقدام پژوهی هنرآموز هنرستان که به صورت رایگان قرار داده شده است را مرور می کنیم:
مقدمه :
می دانیم که امروزه یکی ازشرایط لازم برای کسب موفقیت های تحصیلی داشتن روان سالم درفراگیران است. زیراافرادی که سالم نباشندبه عنوان بیمارمحسوب می شوند واین افراددرحوزه های مختلف زندگی وازجمله تحصیلی عملکردمطلوب ندارندویکی ازمشکلات که مستقیما برعملکرد تحصیلی افرادتاثیر گذاشته است ( مشکلات اخلاقی ) می باشد داشتن چنین مشکلی به عوامل مختلفی بستگی دارد اما چگونگی شکل گیری این مشکل درافرادمختلف یکسان نمی باشدیکی از عوامل بازدارنده در امر تحصیل ، اختلالات رفتاری می باشد . دبیران در برابر اختلالات رفتاری ، به شکل های متفاوتی از خود عکس العمل نشان می دهند . برخی از دبیران آنان را به شدّت سرکوب می کنند . بعضی از دبیران ، در مقابل آنان کو تاه می آ یند ؛ بعضی دیگر آنان را به حال خود رها می کنند . امّا واقعیت این است که در این حالت مشکل ادامه خواهد یافت و مشکلات دیگری نیز به دنبال خواهد آورد به نظر می رسد راه منطقی این است که وقتی مشکلی در کلاس پیش می آید ؛ بهتر است ابتدا آن مشکل شناسایی شود سپس آن مشکل به صورت علمی مورد بررسی قرار گیرد . بعد از آن راه حل هایی جهت رفع مشکل پیدا کرده و به صورت عملی آن مشکل رفع گردد دراین پژوهش اینجانب باتوجه به اهمیت مسا له قصددارد درخصوص مشکل اخلاقی زهرا در هنرستان …….مطالعه خودراازطریق اقدام پژوهی به حل مشکل دانش آموز کمک نماید
توصیف وضعیت موجودوبیان مسا له:
اینجانب …… هنر آموز رشته کودکیاری در هنرستان …… هستم و بیش از …. سال است که در آموزش و پرورش خدمت می کنم. در این هنرستان اولیا ازلحاظ سطح سوادمتوسط می باشندوازنظراقتصادی نیز درحدمتوسط هستند ویکی ازعوامل مخل درامرتدریس ویادگیری سایرفراگیران درکلاس درس ومحیط مدرسه درکلاس دوم دختری به نام ( زهرا ) می باشد که دچارمشکل رفتاری وبرقراری ارتباط با همکلاسیها ودبیران است واز سال های تحصیلی گذشته همکاران دیگربا آگاهی از مشکل دانش آموز درجهت رفع وبرطرف کردن عوامل ایجادوبروز مشکل راه حل هایی راارائه نموده اندکه متاسفانه به دلیل ناکافی بودن اقدامات هیچگونه تغییری ایجادنگردیده است امسال من ازشروع سال تحصیلی این رفتاررامورد مطالعه قراردادم وبه نتایج مثبتی نیز تاکنون رسیده ام .
اهداف پژوهش
اهداف کلی: شناسایی مشکلات رفتاری دانش آموز زهرا
اهداف جزئی:
۱) شناخت روشهای حل مشکلات رفتاری دانش آموز زهرا
۲) ارائه راه حل درمورد بوجودآمدن مشکل اخلاقی دردانش آموز زهرا
گردآوری اطلاعات شواهد(۱)
ابتدا رفتارهای زهرا را زیر نظر گرفتم وبه دقت مشاهده می کردم . وقتی برای اولین بار به کلاس رفتم از فراگیران خواستم خودشان را معرفی نمایند . وقتی به ( زهرا ) رسیدم دیدم دانش آموزی با پوست تیره، ، با کلاه وروسری در گوشه کلاس نشسته است. با صدای بلندی خود را معرفی نمود. به طوری که با این کار خود دیگر دانش آموزان را نیز متوجه خود ساخت. و وقتی دیگر دانش آموزان خود را معرفی می کردند او به شکلی می خواست آنها را مسخره نماید . وقتی دیگر دانش آموزان در اوقات فراغت با یکدیگر صحبت می کردند ایشان می گفت که سر و صدا نکنید . من حوصله سرو صدای شما را ندارم و سرم را به درد می آورید. زهرا با دیگر دانش آموزان دعوا می کرد ودانش آموزان دائماً از او نزد من شکایت می کردند. وقتی در روی تخته مطلبی می نوشتم او صدا در می آورد. و دیگر دانش آموزان را اذ یّت می کرد بطوریکه نظم کلاس را بر هم می زد ود رچنین محیطی آموزش امکان پذ یر نبود. ابتدا احساس کردم شاید ضعف از خودم باشد که ایشان اینچنین می کند به همین علت در زنگ تفریح در مورد زهرا از دبیران دیگر سوال کردم ایشان گفتند که زهرا از اول چنین بوده است ولی چون بیماری سردرد دارد بهتر است که شما هم کارش نداشته باشید. سپس با دیگر همکاران نیز صحبت نمودم آنان نیز گفتند که خدا به دادتان برسد ! زهرا دانش آموزی بی ادب ، پررو، شلوغ، تنبل وبیمار است . ولی چون بیماری سردرد دارد بهتراست که به حال خود رهایش کنید . سپس مادر ایشان را به مدرسه دعوت نمودیم. از او پرسیدیم رفتار زهرا در خانه چگونه است ؟ ایشان گفتند : که ما از دست او به تنگ آمده ایم . به حرف های ما گوش نمی دهد . بد اخلاق است. به در سهایش توجه نمی کند . ودر نهایت گفت : که ایشان بیماری سردرد دارد و هنگامیکه هوا سرد است بهتر است که در زنگ تفریح در کلاس بماند. از ایشان پرسیدم که آیا برای درمان سردرد ایشان اورا به پزشک برده اید ؟ ایشان جواب داد که چند ین بار برده ایم ولی خوب نشده است.وقتی به خاطر کار نابهنجارش به او تذکر می دادیم ایشان با لحن بدی جواب می داد. یک روز از اوخواستم که به خاطر بی ادبی اش که بدون اجازه واردکلاس شده بود ، از دانش آموزان دیگر معذرت بخواهد ولی ایشان معذرت نخواست هر چه اصرار کردم فایده ای نکرد و ایشان مغرورانه به ما نگاه می کرد باصحبت درموردمشکل به این نتیجه رسیدم که این دانش آموز تقصیری ندارد! بلکه روابط غلط خانوادگی ، او را به این شکل بار آورده است در واقع ایشان دارای مشکل رفتاری وروانی است که باید حل شود. ابتدا مسئله را با یکی از استادان در میان گذاشتم و ایشان راهنمایی های لازم را جهت حل مشکل ارائه نموند . سپس با دو تن از همکاران باسابقه در این زمینه مشورت کردم اینها نیز راهنمایهای لازم را عرضه داشتند . بعد به د نبال کتابهای روانشناسی اختلالهای رفتاری، روانشناسی رشد ، روابط انسانی در آموزشگاه واصلاح رفتار تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته بود مورد مطالعه قرار دادم تا ببینم مشکل را چگونه می توانم حل نمایم . در واقع من خودم را چگونه تغییر دهم تا رفتارهای زهرا تغییر کند.او دانش آموزی است که رفتارهای ایشان مغایر با مقررات کلاس ومدرسه می باشد . از جمله مشاهدات و اطلاعات بدست آمده در زیر ارائه می گردد:
۱ – دانش آموز( زهرا )هر روز دانش آموزان را مسخره می کند.
۲- هر روز با دانش آموزان دعوا می کند.
۳- معمولاً احساس سردرد می کند.
۴- معمولاً درکلاس صدای حیوانات را در می آورد.
۵- در خانه و مدرسه بد اخلاق است.
۶- از نظر درسی ضعیف است.
۷- بی حوصله است.
۸- روابط والدین با او غلط بوده است.
۹- دبیران به او توجه لازم را نکرده اند.
۱۰- دبیران به تفاوتهای فردی ایشان توجه نکرده اند.
۱۱- دانش آموزی پرروو مغرور است.
جدول حل تناقضات:
ردیف وضعیت موجود وضعیت مطلوب
۱ عدم ناسازگاری سازگاری
۲ داشتن سردرد بهبودسردرد
۳ لجاجت وپرخاشگری همکاری وبرخورددوستانه
« یکی از مشکلات عمده مدارس ما، کمک نکردن به دانش آموزان مشکل داراست. متأسفانه ، مدارس به جای آنکه آماده کمک به کسانی که عقب افتادگی یا مشکلی دارند باشند، بیشتر آنها رااز خود می را نند . وحالت دفعی از خود نشان می دهند. اغلب مدارس به دنبال دانش آموزان قوی وبا نمرات بالا هستند وبیشتر مواقع به تشویق و تکریم آنها می پردازند. در مقابل ، دانش آموزان به ظاهر ضعیف مورد بی مهری قرار می گیرند وبطور ناخواسته آنها را رها و بعضاً سرکوب می کنند. » ( میر کمالی ، ۱۳۷۹، ص ۷۴).
برای خرید و دانلوداقدام پژوهی هنرآموز چگونه توانستم مشکلات اخلاقی رفتاری زهرا دانش آموز سال دوم کودکیاری را بر طرف کنم؟ روی دکمه قرمز رنگ کلیک کنید.

3,000 تومان – خرید و دانلود

لیست فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید.
نام فایلاندازه فایل
file-177.doc463.50 KB


تهیه کننده :


امتیاز کلی
5 / 4.9

خیلی خوب!

کاملترین و جدیدترین فایل موجود در اینترنتپست های مشابه


۱۶ تیر, ۱۳۹۶

نمونه اقدام پژوهی آموزگارپایه چهارم ابتدایی چگونه توانستم مهارت سخن گفتن را در دانش آموزم ریحانه تیموری تقویت کنم؟

ادامه مطلب
۱۶ تیر, ۱۳۹۶

نمونه اقدام پژوهی آموزگارپایه اول ابتدایی چگونه توانستم مهارت خواندن را در دانش آموز کلاس اول وانیا بالا ببرم؟

ادامه مطلب
۱۶ تیر, ۱۳۹۶

نمونه اقدام پژوهی آموزگارسوم ابتدایی چگونه توانستم مشکلات ضعف در املا نویسی دانش آموز پایه دوم ( عرفان ) را با روش های نوین آموزشی برطرف نمایم؟

ادامه مطلب
۱۶ تیر, ۱۳۹۶

اقدام پژوهی دبیرزبان انگلیسی ابتدایی چگونه توانستم مشکلات خاص دانش آموز دو زبانه ام مهسا را با روابط اجتماعی ضعیف برطرف نمایم؟

ادامه مطلب
۱۶ تیر, ۱۳۹۶

اقدام پژوهی آموزگاردوره سوم دبستان چگونه توانستم مشکلات اخلاقی (پرخاشگری) مهدی اسد نژاد را بهبود بخشم؟

ادامه مطلب
۱۶ تیر, ۱۳۹۶

دانلود اقدام پژوهی آموزگارمقطع دوم دبستان چگونه توانستم مشکلات املا نویسی دانش آموز م علی را با روش های نوین آموزشی برطرف نمایم؟

ادامه مطلب
۱۶ تیر, ۱۳۹۶

اقدام پژوهی آموزگارمقطع سوم دبستان چگونه توانستم مشکلات اخلاقی (پرخاشگری) علیرضا را بهبود بخشم؟

ادامه مطلب
۱۶ تیر, ۱۳۹۶

نمونه اقدام پژوهی آموزگاردوم دبستان چگونه توانستم مشکل ناسازگاری دانش آموزم آیه را در پایه دوم ابتدایی کاهش دهم؟

ادامه مطلب
۱۶ تیر, ۱۳۹۶

اقدام پژوهی آموزگارمقطع ابتدایی چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن را در دانش آموزم علی از بین ببرم؟

ادامه مطلب
۱۶ تیر, ۱۳۹۶

دانلود اقدام پژوهی آموزگارپایه دبستان چگونه توانستم مشکل لوس بودن فرشته را برطرف کنم ؟

ادامه مطلب
امتیاز دهید: