support@danesh-ju.com

منو

اقدام پژوهی اخلاق اسلامی برای آموزگار ابتدایی چگونه می توانم اخلاق و رفتار اسلامی رادر دانش آموزانم پرورش دهم؟

دانلود بهترین نمونه ها | کانون تخصصی دانشجو

اقدام پژوهی اخلاق اسلامی برای آموزگار ابتدایی چگونه می توانم اخلاق و رفتار اسلامی رادر دانش آموزانم پرورش دهم؟

   دسته بندی : اقدام پژوهی, اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی|   تاریخ انتشار : پنج شنبه, ۱۳ آبان, ۱۳۹۵


دانلود اقدام پژوهی اخلاق اسلامی برای آموزگار ابتدایی چگونه می توانم اخلاق و رفتار اسلامی رادر دانش آموزانم پرورش دهم؟ با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۳۳صفحه

فایل دانلود اقدام پژوهی اخلاق اسلامی برای آموزگار ابتدایی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

اقدام پژوهی چیست؟

اقدام پژوهی را به هر فعالیتی می گویند که بتواند منجر به تبدیل وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تر شود. اقدام، محور اصلی در این نوع مقاله ها است.

قبل از دانلود می توانیم با هم بخشی از این اقدام پژوهی اخلاق اسلامی برای آموزگار ابتدایی که به صورت رایگان قرار داده شده است را مرور می کنیم:
مقدمه
ای کاش می توانستیم مفاهیم گفتاری ونوشتاری خودراآن چنان تعریف کنیم که مخاطبان ماازگفته هاونوشته های ما،همان برداشت راکنندکه مطلوب ماست! شایدبرای همین است که می گویندکردارگویاترازگفتاراست!
درس هدیه های آسمان، که هدفش تعلیم وتربیت اسلامی دانش آموزان دوره ابتدایی می باشد وجایگزین کتاب تعلیمات دینی گردیده،یکی ازارکان مهم تدریس درسطوح مختلف تحصیلی می باشدکه برای نیل به اهداف عالی یک جامعه ی ایده آل هر زمان بـایدمورد اهمیت خاصی ازسوی معلمین ودست اندرکاران آموزش و پرورش درتمامی پایه هاومقاطع تحصیلی قرار گیرد وبا شاخص قرار دادن این درس ، انتظار می رود جامعه ما در سالهای آتی نه تنها ازنظرشئونات اخلاقی وفرهنگی به مشکلی برخورد نکندبلکه جوانان بتوانندبه خوبی از عهده انجام مسئولیتهای محوله برآیند .وهمانگونه که هدف امام خمینی (ره) وشهدای عزیزمان بوده، جامعه ما الگویی برای ملل مختلف جهان گردد.با این مقدمه کوتاه می خواهم در تحقیق خود از علل دین گریزی دانش آموزان پایه پنجم شهرستان آبادان ودرنتیجه افزایش فرهنگ باختگی و… آنان ،همچنین چگونگی هدایت آنهابه سوی اخلاق ورفتاراسلامی ازطریق تدریس صحیح درس هدیه های آسمان بپردازم . امیدوارم مورد اهمیت قرار گیرد.
بیان مسئله:

چندین سال است که در کلاس پنجم دوره ابتدایی درشهرستان آبادان به تدریس اشتغال دارم .درسالهای
گذشته متاسفانه شاهدآن بوده ام که دانش آموزان کلاس پنجم کتاب تعلیمات دینی رابرای گرفتن نمره ورفتن به پایه بالاترمطالعه می کنند ودرسالهای اخیرکه درس هدیه های آسمان جایگزین تعلیمات دینی شده است و باآنکه تغییرات بسیارمفیدوسازنده ای درکتاب درسی هدیه های آسمان وکتاب کارآن که بخشی ازمحتوای آموزشی تعلیم وتربیت دینی دوره ابتدایی است ایجادگردیده است.امابازمشاهده می کنیم که اکثردانش آموزان این درس رابرای گرفتن نمره ورفتن به پایه بالاترمطالعه می کنند وبه داشتن اخلاق و رفتاراسلامی میل ورغبت زیادی نشان نمی دهند ودین گریزی،بی هویتی ،فرهنگ باختگی کودکان ،نوجوانان وجوانان شهرستان آبادان روبه افزایش است.
از سال۱۳۸۴که درشهرستان آبادان درس هدیه های آسمان جایگزین تعلیمات دینی پایه پنجم شد،من نیز
مانندبسیاری ازآموزگاران پایه پنجم برای تدریس درس هدیه های آسمان ازشیوه های همیاری استفاده می کردم .پس از تدریس، از تک تک دانش آموزان یا به صورت گروهی ویابه نوبت از روی دفتراسامی می خواستم
مطالب مربوط به درس جدید را توضیح دهند. دانش آموزان هم این کار را انجام می دادند و من هم به طور نظری و هم از جنبه عملی (کارگروهی)نمره ای برای آنها منظور می کردم. در پژوهشی که در چند مدرسه ابتدایی و چندین کلاس پنجم درشهرستان آبادان ، علی الخصوص کلاس خودم ، به انجام رساندم به این نتیجه رسیده ام که تقریباًاکثردانش آموزانی با آنکه می توانند به خوبی درس هدیه های آسمان راتوضیح دهند ومیل زیادی به داستانهای این درس دارندامّابه داشتن اخلاق ورفتاراسلامی میل ورغبت زیادی نشان نمی دهند ودین گریزی درمیان دانش آموزان کلاس پنجم هرسال روبه افزایش است!مشاهده این وضعیت چندان برای من و برخی دانش آموزانم خوب نبود .تصمیم گرفتم تا آنجا که می توانم دراین وضعیت نامطلوب رفتاری دانش آموزانم تغییر و تحولی ایجاد کنم برای این کار فکر کردم بهتر است نخست موضوع راباآنان درمیان گذارم وعلّت رااز خودشان بپرسم .
بنابراین مشکل من این بودکه:« چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی رادردانش آموزانم پرورش دهم؟»
یک روز که پول یک نفر ازدانش آموزان کلاس گم شده بود وچندنفردیگرنیزبه علت اینکه زنگ تفریح بدون اجازه آن ها دانش آموزان دیگر از وسایل شخصی آنهااستفاده کرده بودند! ازاین وضعیت شاکی بودند،تصمیم گرفتم در چنین وضعیتی موضوع را با خود آنان در میان بگذارم . روبه آنان ایستادم ، چند دقیقه ای سکوت کرده و نظاره گر حرکات و رفتارشان شدم ؛ چند دقیقه که به این صورت گذشت . کلاس آرام شد همه سکوت کردند. از دانش آموزان خواستم تمام وسایل روی میز خود را جمع و در بحثی که می خواستم مطرح کنم شرکت کنند، همه بچه ها نیز با علاقه خاص پذیرفته و آماده ی شرکت در بحث شدند.گفتم : بچّه ها همانطورکه خود شما هم شاهد هستید اکثرشمامی توانید به خوبی درس هدیه های آسمان راتوضیح دهید ومیل زیادی به داستانهای درس هدیه های آسمان دارید،امّامی خواهم بدانم «چرا بعضی دانش آموزان درزندگی روزمره خوداخلاق ورفتاراسلامی رارعایت نمی کنند؟»
امروز می خواهم از نظرهای مختلف شماراجع به علت این موضوع آگاه شوم. شما می توانید به نوبت نظرخودرا
بیان کنید.همه ی بچه ها نیز با علاقه خاص پذیرفته و در بحث راجع به موضوع شرکت جستند.
نظرات بسیاری گفته شد .خلاصه ی آنچه بیان شد به شرح زیر است :
۱- از اول ابتدایی تاکنون بسیاری از معلمان ما درس هدیه های آسمان را جدی نگرفته اند.
۲- بسیاری از دانش آموزان درس هدیه های آسمان رابرای گرفتن نمره می خوانند.
۳- بعضی ازخانواده ها بسیاری ازدستورات اسلامی مثل داشتن حجاب کامل راقبول ندارند.
۴- انجام دادن دستورات اسلامی خیلی سخت است .

۵- به داشتن اخلاق ورفتاراسلامی آن طور که باید معلمان خود بها نمی دهند و از اهمیت آن ما راآگاه نکرده اند.
۶- بسیاری ازمعلمان وبزرگترهای ما خودشان اخلاق ورفتاراسلامی را رعایت نمی کنند،امّا ازماتوقّع دارند اخلاق ورفتاراسلامی داشته باشیم.
۷- بعضی ازمردم کسانی راکه دستورات اسلامی راانجام می دهند عقب افتاده می دانندوآن هارامسخره می کنند.وبا آنهادوست نمی شوند.
۸- بعضی ازدانش آموزان اخلاق ورفتاراسلامی رانمی دانند.

اکثر مطالب گفته شده را یادداشت کردم .با آنان قرار گذاشتم گاهی اوقات در باره نحوه بهبود رفتار دانش آموزان صحبت کنیم وراههایی را که به نظر می رسدازطریق آن بتوان یک مسلمان کامل، همان طورکه خدادستورداده باشیم.را بیان کنند تا به نتیجه ای برسیم.
برای خرید و دانلود اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی رادردانش آموزانم پرورش دهم؟ روی دکمه قرمز رنگ کلیک کنید.

3,000 تومان – خرید و دانلود

لیست فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید.
نام فایلاندازه فایل
file-113.doc157.50 KB


تهیه کننده :


امتیاز کلی
5 / 4.8

خیلی خوب!

کاملترین و جدیدترین فایل موجود در اینترنتپست های مشابه


۲۴ شهریور, ۱۳۹۷

اقدام پژوهی مشاور مدارس ابتدایی با موضوع کاهش استرس حاصل از حجم فعالیت و رقابت بین دانش آموزان

ادامه مطلب
۲۴ شهریور, ۱۳۹۷

اقدام پژوهی مربی بهداشت ابتدایی با موضوع شیوع پدیکلوز (شپش)درمدرسه

ادامه مطلب
۲۴ شهریور, ۱۳۹۷

اقدام پژوهی مدیر مدارس ابتدایی با موضوع ایجاد اعتماد بین دانش آموزان دقیق و کامل

ادامه مطلب
۲۴ شهریور, ۱۳۹۷

اقدام پژوهی سرپرست خوابگاه با موضوع شادی و نشاط در دانش آموزان خوابگاهی

ادامه مطلب
۲۴ شهریور, ۱۳۹۷

اقدام پژوهی مشاور متوسطه دوم با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محوریت مدگرایی

ادامه مطلب
۲۴ شهریور, ۱۳۹۷

اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی متوسطه دوم با موضوع ارتقا علاقه دانش آموزان به شاهنامه خوانی

ادامه مطلب
۲۴ شهریور, ۱۳۹۷

اقدام پژوهی آموزگار دوم ابتدایی با موضوع مشکل گوشه گیری و عدم اعتماد به نفس دانش آموز

ادامه مطلب
۲۴ شهریور, ۱۳۹۷

اقدام پژوهی دبیر عربی متوسطه اول با موضوع مشکلات رفتاری دانش آموز بیش فعال

ادامه مطلب
۲۴ شهریور, ۱۳۹۷

اقدام پژوهی دبیر فیزیک متوسطه دوم با موضوع بارور ساختن نقش آزمایشگاه فیزیک در فراگیری دانش فیزیکی

ادامه مطلب
۲۴ شهریور, ۱۳۹۷

اقدام پژوهی دبیر مطالعات اجتماعی متوسطه دوم با موضوع نهادینه کردن احترام و محبت در دانش آموزان

ادامه مطلب
امتیاز دهید: